ખેડુત સહાય અરજી ઓનલાઇન પોર્ટલ યોજનાઓ માટે સંપર્ક

સોલાર રૂફટોપની ઓનલાઇન અરજી કરવા બાબત. ખેડુત હેલ્પલાઇન ગુજરાતમાં સોલાર રૂફટોપ ની અરજી માટે ઓનલાઈન અરજીઓ ચાલુ થઈ ગયેલ છે. તમામ મકાનની છત ઉપર સોલાર પેનલ લગાવો અને સ્વયં વીજળી…

Continue Readingખેડુત સહાય અરજી ઓનલાઇન પોર્ટલ યોજનાઓ માટે સંપર્ક

ખેડુત સહાય અરજી ઓનલાઇન પોર્ટલ યોજનાઓ માટે સંપર્ક

ટુલ કીટની ઓનલાઇન સહાય અરજી કરવા બાબત. ટુલ કીટની ઓનલાઇન સહાય અરજી:  ખેડુત હેલ્પલાઇન ગુજરાતમાં ટુલ કીટની સહાય અરજી માટે ઓનલાઈન અરજીઓ ચાલુ થઈ ગયેલ છે. આપ તા. ૧/૦૯/૨૦૧૯ થી…

Continue Readingખેડુત સહાય અરજી ઓનલાઇન પોર્ટલ યોજનાઓ માટે સંપર્ક

OUR BANK DETAILS

OUR SBI BANK DETAILS  Bank Name: State Bank Of India Bank Branch:  Bank Account Name: IKHEDUT HELP LINE GUJARAT Account No.:   IFSC Code: SBIN00  ખેડુત મિત્રો સાથે શેર કરવા નીચેના બટન પર ક્લીક…

Continue ReadingOUR BANK DETAILS

ખેડુત હેલ્પ લાઈન – ગુજરાત (ફ્રેન્ચાઇઝીફોર્મ)

ખેડુત હેલ્પ લાઈન - ગુજરાત (ફ્રેન્ચાઇઝીફોર્મ) Your Name (required) Mobile Number (required) Your Farm Name (required) Your Village (required) Taluka (required) Your District (required) Your Location (required) Your Email (required)…

Continue Readingખેડુત હેલ્પ લાઈન – ગુજરાત (ફ્રેન્ચાઇઝીફોર્મ)

ખેડુત હેલ્પ લાઈન – ગુજરાત (સભ્યફોર્મ)

ખેડુત હેલ્પ લાઈન - ગુજરાત (સભ્યફોર્મ) Name (required) Middle Name (required) Surname (required) Village (required) Taluka (required) District (required) Mobile number (required) Your Email (required) Birthdate (required) ખેડુત મિત્રો સાથે…

Continue Readingખેડુત હેલ્પ લાઈન – ગુજરાત (સભ્યફોર્મ)

ખેડુત સહાય અરજી ઓનલાઇન પોર્ટલ યોજનાઓ માટે સંપર્ક

તાર ફેનશીંગની ક્વોટેશન વિગત બાબત. ખેડુત મિત્રો સાથે શેર કરવા નીચેના બટન પર ક્લીક કરો.. WhatsApp

Continue Readingખેડુત સહાય અરજી ઓનલાઇન પોર્ટલ યોજનાઓ માટે સંપર્ક

અરજી લીસ્ટ

સોલાર ઝટકા મશીનની અરજી તાર ફેનશીંગની અરજી ધોરીયા પાઇપની અરજી તાલપત્રી ની અરજી LED BULB ની અરજી દવા છાંટવાના પંપનીઅરજી ટુલ કીટની અરજી સોલાર રૂફટોપની અરજી ખેડુત હેલ્પ લાઈન -…

Continue Readingઅરજી લીસ્ટ

અરજી લીસ્ટ

સોલાર ઝટકા મશીનની અરજી તાર ફેનશીંગની અરજી ધોરીયા પાઇપની અરજી તાલપત્રી ની અરજી LED BULB ની અરજી દવા છાંટવાના પંપનીઅરજી ટુલ કીટની અરજી સોલાર રૂફટોપની અરજી ખેડુત હેલ્પ લાઈન -…

Continue Readingઅરજી લીસ્ટ

અરજી લીસ્ટ

સોલાર ઝટકા મશીનની અરજી તાર ફેનશીંગની અરજી ધોરીયા પાઇપની અરજી તાલપત્રી ની અરજી LED BULB ની અરજી દવા છાંટવાના પંપનીઅરજી ટુલ કીટની અરજી ખેડુત હેલ્પ લાઈન - ગુજરાત (LED BULB…

Continue Readingઅરજી લીસ્ટ

અરજી લીસ્ટ

સોલાર ઝટકા મશીનની અરજી તાર ફેનશીંગની અરજી ધોરીયા પાઇપની અરજી તાલપત્રી ની અરજી LED BULB ની અરજી દવા છાંટવાના પંપનીઅરજી ટુલ કીટની અરજી સોલાર રૂફટોપની અરજી ખેડુત હેલ્પ લાઈન -…

Continue Readingઅરજી લીસ્ટ